Nutriëntenrecuperatie uit mest

Nutriëntenrecuperatie genereert winsten richting klimaat, reductie van stikstofemissies en weerbaardere voedselsystemen. Deze conclusies van haar stagewerk bij de SALV presenteerde Beray Cayli tijdens de raadszitting van 17 mei 2022. Na haar presentatie volgde een discussiemoment met SALV-raadsleden en betrokken stakeholders.

Tijdens haar stage onderzocht Beray mogelijkheden en knelpunten voor mestvalorisatie binnen de Vlaamse bio-economie. Zij voerde een literatuurstudie uit naar de beschikbare technologieën voor mestvalorisatie, inclusief hun niveau van technologische rijpheid en haalbaarheid. Ze analyseerde ook het potentieel van het terugwinnen van macronutriënten zoals stikstof en fosfor uit mestoverschotten voor gebruik als meststofproducten die energie-intensieve kunstmeststoffen kunnen vervangen. Beray sprak ook met verschillende belanghebbenden in de sector, zoals landbouwers, technologieontwikkelaars, mestverwerkers, de kunstmestindustrie en milieuorganisaties. Tijdens deze interviews werden de meningen en suggesties van de belanghebbenden verzameld en samen met de conclusies van de literatuurstudie tot mogelijke beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Het stagewerk resulteerde in een rapport dat deze conclusies en beleidsaanbevelingen presenteert. Een van de belangrijkste conclusies is dat het terugwinnen van macronutriënten zoals stikstof en fosfor uit mest een dubbele winst voor het klimaat oplevert: de CO2-uitstoot van mestverwerking en kunstmestproductie kan worden vervangen en dus verminderd. De methoden voor stikstofterugwinning bieden ook grote mogelijkheden om de stikstofemissies van de veehouderijsector te verminderen. Bovendien kan diversificatie van de productiemethode van kunstmest de voedselsystemen weerbaarder maken tegen wereldwijde crises als gevolg van geopolitieke gebeurtenissen. In deze context kunnen beleidsmakers ondersteuning bieden door het beleid rond mestverwerking te actualiseren naarmate nieuwe technologieën tot rijpheid komen.
 

Beray Cayli: "Ik stel het erg op prijs dat ik stage kon lopen bij de SALV. Tijdens mijn stage kreeg ik de kans om met verschillende belanghebbenden uit de Vlaamse landbouwsector te praten. Dat heeft me zowel veel bijgebracht over mijn vakgebied (bio-ingenieurswetenschappen) als mijn Nederlands verbeterd."

Beray liep stage van begin december 2021 tot eind mei 2022. De bevindingen in het stageverslag binden de SALV niet.

Contact