Raadszitting

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de SALV-zitting van 28/10/2022
 2. Reeds goedgekeurde adviezen
  • Vlaremtrein bedrijfsafvalwater
 3. Adviezen ter goedkeuring
  • Voorontwerp van decreet houdende algemene landschapszorg en Vlaamse Parken
  • Wijzigingsbesluit sectorale normen windturbines
  • Visienota 'Een duurzame toekomst voor landbouw in Vlaanderen: van uitdagingen naar kansen'
 4. Adviezen in voorbereiding
  • Energieproblematiek: startnota
  • Klimaatadaptatie: opstart na hoorzitting
 5. Inhoudelijke werking van de SALV
  • Mestbeleid
  • Klimaatmitigatie
  • Voedselbeleid
  • Waterbeleid
 6. Technische Werkcommissie Visserij
  • Rapportering uit de TWV-vergadering van 22/11/2022
  • Bekrachtiging van het TWV-advies 'Visserij-inclusieve ruimtelijke planning op zee'
 7. Werking van de SALV
  • Voorstelling stagiair
  • Planning 2023
 8. Varia
 9. Toelichting bij de Beleids- en begrotingstoelichting Landbouw. Begroting 2023 (BBT) door Jannes Maes, kabinet minister Jo Brouns gevolgd door Q&A met de leden van de SALV