TWV-vergadering

13:30 - 16:00
 1. Goedkeuring van het verslag van de TWV-zitting van 14/09/2023.
 2. Toelichting vanuit kabinet Crevits bij de Beleids- en Begrotingstoelichting 2024 voor wat visserij
  betreft gevolgd door gedachtewisseling met de leden van de TWV.
 3. Adviesdossiers in voorbereiding: prioriteitennota visserij 2024-2029.
 4. Inhoudelijke dossiers
  • S.v.z. binnen Taskforce Convenant voor Duurzame Visserij (2021-2025) m.h.o. actieplan
   i.k.v. EU- Visserijpakket.
  • Greater North Sea Basin Initiative: versterken van de integrale samenwerking tussen
   Noordzeelanden op vlak van energie, natuur, voedsel en transport.
  • Visserijmaatregelen in het Belgisch deel van de Noordzee: s.v.z.
  • Relevante wetenschappelijke onderzoeksprojecten.
  • EU VZP BE 2024.
  • MRP 2026-2034.
  • MoCOM EFMZVA 24/10/2023.
  • Terugblik op de Klankbordgroep Visserij van 13/11/2023.
 5. Werking TWV
  • Samenstelling van de TWV.
  • Kalender 2024.
 6. Varia