Advies BVR hergebruik afvalwater

advies op vraag
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Zuhal Demir
Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende reglementering inzake de kwaliteit en de productie, de levering en het gebruik van teruggewonnen water

De SALV adviseert samen met de Minaraad en de SERV over het BVR hergebruik bedrijfsafvalwater. Eerder gaf de adviesraad samen met de overige raden al aanbevelingen over het decreet dat de rechtsgrond voor dit besluit creëerde en waarin de raden enkele bezorgdheden uitten. De raden stellen vast dat de bezorgdheden meegenomen zijn bij de voorbereiding van dit besluit en appreciëren het gevoerde overleg en steunen het voorgestelde toepassingsgebied en de globale aanpak van dit besluit.
 
Voorliggend besluit is ook voor land- en tuinbouw van belang. De raden geven aanbevelingen mee inzake de mogelijkheden voor proefprojecten, de voorbereiding van procedures bij droogteperiodes, de geldigheidsduur van de toelating voor hergebruik met oog voor de investeringsbereidheid, flexibiliteit voor lopende projecten en de garantie voor een gelijk speelveld.

Samenwerking met
Minaraad
SERV

Contact