Advies Complex Project Noord-Zuidverbinding Limburg: voorontwerp voorkeursbesluit

advies op vraag
De Werkvennootschap

Om het Complex Project Noord-Zuidverbinding Limburg vorm te geven volgt de SALV de voorkeur voor het combinatiealternatief ‘AY’. Dat voorkeursalternatief heeft immers een groter ruimtebesparend potentieel dan de meeste andere alternatieven. De adviesraad maakt wel een aantal kanttekeningen en stelt voorwaarden bij het verdere verloop van het project. Zo moet de verdere uitwerking vertrekken vanuit een landbouweffectenrapport (LER) met een bevraging van de betrokken landbouwers als basis. Herbevestigde agrarische gebieden zijn maximaal te vrijwaren, volgens de SALV. 

De Vlaamse Regering dient de beslissing over een gepast tracé voor de Europese Ecologische Corridor (EEC) te baseren op een voorafgaand LER voor elk scenario en een gedegen inzicht in de aard en de noodzakelijke middelen van het nodige flankerend beleid.

De SALV vraagt om (eindelijk) concrete invulling te geven aan de landbouwgerichte ambitie (ambitie nr. 9) en daartoe een werktafel landbouw op te richten met alle relevante actoren. Op basis van de SALV-uitdagingen suggereert de raad de volgende mogelijke invalshoeken: verbinding van boer en burger, verbreding, klimaatadaptatie, samenwerking in de sector, en groenblauwe diensten. Lees het advies.

Over dit complex project bracht de SALV eerder al advies uit over het ontwerp van de alternatievenonderzoeksnota en in tussennota.

NP/BBL onthielden zich bij dit advies.

Contact